Electronic Engineering Department, The Chinese University of Hong Kong - 2020
Name Details

Prof. XU, Jian Bin

Prof. XU, Jian Bin named as Member of Editorial Advisory Board of ACS Nano Prof. XU, Jian Bin has recently been elected to the Editorial Advisory Board of ACS Nano, a globally top journal on nanoscience and nanotechnology. The journal is presumably the...View more

back-to-top