Associate Professor
   

Xiaogang Wang
 
   
Research Assistant Professor
   

Wanli Ouyang

Hongsheng Li
   
   
Current PhD Students
   

Jing Shao

Xingyu Zeng

Shuai Yi

Zhe Wang

Xiao Chu
     

Tong Xiao

Kai Kang

Wei Yang

Zhuoyi Zhao

Ziwei Liu
     

Shuang Li

Yantao Shen

Hongyang Li
         
   
Current M.Phil.Student
 

Shuai Li

Yonglong Tian
           
   
Visiting Students
   
Cong Zhang
(from Shanghai Jiaotong University, in collaboration with Prof. Xiaokang Yang)
Lijun Wang
(from Dalian University of Technology, in collaboration with Prof. Huchuan Lu)
           
   
Former PhD Students
   

Rui Zhao
(SenseTime Group Ltd.)
 
Yi Sun 
(Linkface)

Ping Luo

Shi Qiu
(SenseTime Group Ltd.)
       
   
Former M.Phil. Students
   

Wei Li
(Google)
Meng Wang Xiaotian He