IEEE ICIA 2016 宁波

International Advisory Committee

CAI Hegao, Harbin Institute of Technology

CHAI Tianyou, Northeastern University

CHING Pak Chung, The Chinese Univ. of Hong Kong

DE SILVA Clarence, University of British Columbia

DING Han, Huazhong Univ. of Science & Technology

FAN Jianping, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Technology

FUKUDA Toshio, Beijing Institute of Technology

LIN Zhongqin, Shanghai Jiaotong University

LU Wusheng, University of Victoria

LV Jiancheng, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Technology

PATEL Rajni, Western University

SUN Youxian, Zhejiang University

TARN Tzyh-Jong, Washington University

TOMIZUKA Masayoshi, University of California, Berkeley

WANG Shuguo, Xi'an Jiaotong University

WANG Yuechao, Chinese Academy of Sciences

XIONG Youlun, Huazhong Univ. of Science & Technology

XU Yangsheng, The Chinese Univ. of HK (Shenzhen)

YANG Huayong, Zhejiang University

 

General Chair

HU Chao, Zhejiang University Ningbo Inst. of Tech.

General Co-Chairs

CHEN Jie, Beijing Institute of Technology

FU Yili, Harbin Institute of Technology

CHIAVERINI Stefano, Univ. degli Studi di Cassino

GUO Shuxiang, Kagawa University

GUAN Xiaohong, Xi'an Jiaotong University

HAN Jianda, CAS Shenyang Institute of Automation

HUANG Qiang, Beijing Institute of Technology

LIU X. Peter, Carleton University

SUN Yu, University of Toronto

WU Xinyu, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Technology

 

Program Chair

REN Hongliang, National University of Singapore

Program Co-Chairs

HE Kai, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Technology

HOU Xuezhang, Towson University

LI Baopu, Shenzhen University

LI Weimin, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Technology

MA Longhua, Zhejiang University Ningbo Inst. of Tech.

QIAO Yu, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Technology

TAN Jindong, University of Tennessee

XU Kai, Shanghai Jiaotong University

XU Lisheng, Northeastern University

 

Award Co-Chairs

GU Jason, Dalhousie University

ZHANG Hong, University of Alberta

Organizing Chair

MENG Q.-H. Max, The Chinese Univ. of Hong Kong

Organizing Committee

CHANG Feng, Shanghai GaiTech Scientific Instruments

DUAN Guangren, Harbin Institute of Technology

HUANG Jie, The Chinese Univ. of Hong Kong

LI Bing, HIT Shenzhen Graduate School

LI Guanglin, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Technology

LI Yangmin, University of Macau

LIU Hong, Harbin Institute of Technology

LIU Yunhui, The Chinese Univ. of Hong Kong

MA Shugen, Ritsumeikan University

PU Jiexin, Henan University of Science & Technology

SU Chunyi, Concordia University

SUN Dong, City University of Hong Kong

WANG Wei, Dalian University of Technology

WANG Yaonan, Hunan University

XU Guoqin, Tongji University

YAN Houmin, City University of Hong Kong

YAO Yingxue, HIT Shenzhen Graduate School

YU Haibing, CAS Shenyang Institute of Automation

ZHANG Jianwei, University of Hamburg

ZHAO Jie, Harbin Institute of Technology

ZHU Xiangyang, Shanghai Jiaotong University

 

Publicity Committee

CHENG Jun, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Technology

JIAO Guohua, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Technology

LI Yibin, Shandong University

LIU Lianqing, CAS Shenyang Institute of Automation

LIU Rong, Dalian University of Technology

OU Yongsheng, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Technology

QI Lin, Northeastern University

QIAN Huihuan, The Chinese Univ. of HK (Shenzhen)

SONG Zhan, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Technology

TIAN Guohui, Shandong University

YAN Huaicheng, East China Univ. of Sci. & Tech.

YANG X. Simon, University of Guelph

ZHENG Minhua, Beijing Jiaotong University

 

Publication Chair

SONG Shuang, HIT Shenzhen Graduate School

 

Finance Chair

ZHANG Chengjin, Shandong University

 

Local Co-Chairs

HE Xiaoqi, Zhejiang University Ningbo Inst. of Tech.

QIU Jun, Zhejiang University Ningbo Inst. of Tech.

WU Feiqing, Zhejiang University Ningbo Inst. of Tech.

ZHANG Ang, HIT Shenzhen Graduate School